سیستم های مدیریتی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای ISO 9001- ISO/TS 29001- ISO 14001- ISO-45001- HSE-MS  از شرکت IMQ، گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 در مدیریت کیفیت آزمایشگاه از شرکت TURKAK، و گواهینامه استاندارد ISO-50001 در مدیریت انرژی از شرکت Tuv Intercert شده است.

استاندارد ISO-9001 در مدیریت کیفیتاستاندارد ISO-14001 در مدیریت زیست محیطیاستاندارد ISO-45001 در مدیریت بهداشت و ایمنی شغلیاستاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیاستاندارد HSE-MSاستاندارد ISO-50001 در مدیریت انرژیاستاندارد ISO-17025 در مدیریت کیفیت آزمایشگاه