کنترل کیفیت

در مدیریت کیفیت و مھندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت (به انگلیسی Quality Controlو به اختصار QC و مھندسی کیفیت به بخشی گفته می شود که به تدوین روش ھایی مشغول است، تا کارخانه بتواند به وسیله آن روش ھا از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاھای تولیدی خود مطمئن گردد.

این روش ھا و سیستم ھا معمولا با ھمکاری با دیگر رشته ھای مھندسی و بازرگانی طراحی می شوند.

کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.

عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه گیری از محصولات، بازرسی آن نمونه ھا و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش ھای آماری انجام می گیرد. از دیگر روش ھای مورد استفاده در کنترل کیفیت، کنترل فرایند تولید محصول به جای کنترل محصول تھیه شده است که با استفاده از روش ھای و ... انجام می گیرد. مبحث کنترل کیفیت، جایگاه ویژه ای در مباحث نظام ھای جامع مدیریت SPC آماری مانندکیفیت دارد.

در ھمین راستا آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به عنوان یکی از کارآمدترین مراجع تأیید صلاحیت شده و معتبر برای ارائه خدمات آزمایشگاھی در زمینه انجام آزمون ھای شیمیایی می باشد که قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده ھای آزمون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاھی با کیفیت و به کارگیری رویه ھای حرفه ای مناسب و روش ھای استاندارد ملی و بین المللی، به مشتریان خود نشان می دھد.

این واحد ھمچنین با بھره گیری از توان متخصصین کارآزموده و مجرب به ھمراه وجود زیرساخت ھای نرم افزاری، مدیریت دانش، دقیق ترین و پیشرفته ترین تجھیزات آزمایشگاھی و آخرین ویرایش استانداردھای معتبر بین المللی، اھتمام خود را به نظارت بر تولید محصول باکیفیت و منطبق با استانداردھای جھانی، برآورده نمودن الزامات استانداردھای ملی و بین المللی صنعت پتروشیمی و ھمچنین جلب و اعتلای ھرچه بیشتر رضایت مشتری قرار داده است.

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت در راستای اطمینان بخشی به مشتری در خصوص فروش محصول با کیفیت منطبق با استانداردھای ملی و بین المللی، قابلیت صدور گواھینامه ھای معتبر با شرایط ذیل را دارا می باشد:

١صدور گواھینامه ھای کیفیت اکریدیته ملی و بین المللی در زمینه محصولات تولیدی کارخانه (کود اوره گرانول و آمونیاک) با لوگوی مراجع اعتباردھی استاندارد ملی و بین المللی جھت صادرات

محصول در سطوح جھانی و بازارھای بین المللی گزارش آزمون) ھای انجام شده بر روی محصولات تولیدی کارخانه با قابلیت  (Test Report)

2- صدور و اعتبار ملی و بین المللی نتایج به منظور بررسی و SI ردیابی نتایج آزمون به یکاھای بین المللی انطباق کیفیت محصول با استانداردھای جھانی

در این بخش، آزمایشات لازم بر روی مواد اولیه، محصولات حین تولید و محصولات نھایی تولیدی کارخانه (در زمان تولید و ھنگام بارگیری) انجام شده و انطباق کامل فعالیت ھای شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با الزامات استانداردھای ملی و بین المللی مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد.

ردیف عنوان گواهینامه تاریخ اعتبار شماره گواهینامه لوگو
1 ISO/IEC 17025 16-Apr-25 AB-0564-T
2 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری (اوره) 1404.05.02 8025889904
3 پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی (امونیاک) 1403.08.25 ش 804978794
4 گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) 1404.05.19 NACI/LAB/1792
5 گواهینامه ثبت مواد کودی 1402.06.14 68745  

 


استانداردها و گواهینامه ها:

      استاندارد ISO-17025 در مدیریت کیفیت آزمایشگاه      گواهینامه ثبت مواد کودی از وزارت جهاد کشاورزی    گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان کرمانشاه    انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی از سوی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه   گواهینامه کیفیت محصول آمونیاک از اداره استاندارد ترکیه   گواهینامه کیفیت محصول اوره از اداره استاندارد ترکیه

   دانلود : QC_LOGO.pdf           حجم فایل 387 KB