معرفی شرکت

رشد جمعیت خصوصاً در سال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی در ایران منجر به افزایش مصرف محصولات کشاورزي گردیده که این موضوع زمینه نیاز به کودهاي شیمیایی را افزایش داده است.

به دلیل وجود منابع سرشار گاز و داشتن نیروهاي مجرب و متخصص، رشد صنایع پتروشیمی در سال هاي اخیر چشمگیر بوده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم به گسترش بیش از پیش صنعت پتروشیمی در ایران را دارد.

مجتمع تولید آمونیاك و اوره كرمانشاه به منظور تأمین بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار در غرب کشور تأسیس شده است. احداث این پروژه علاوه بر تأمین کود شیمیایی مورد نیاز، در امر ایجاد اشتغال در منطقه ، گسترش توان فنی استان و ارتقاي دانش متخصصین منطقه نقش بسزایی دارد.

پس از جنگ تحمیلی با توجه به اثرات جنگ بر اقتصاد استان کرمانشاه، تعدادي از اعضاي اتاق بازرگانی کرمانشاه براي بهبود وضعیت اقتصادي استان، راه هاي مختلفی را بررسی نموده و ضرورت تأسیس کارخانجات تولیدي جهت گسترش فعالیت هاي اقتصادي در دستور کار قرارگرفت.

با توجه به نیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار به کود شیمیایی ، احداث کارخانه تولید کود شیمیایی مورد تصویب قرار گرفت و براي تحقق این هدف، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در سال1375  به ثبت رسید.

در سال 1379 پذیره نویسی به صورت گسترده توسط شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه انجام گرفت. سپس هیئت مدیره شرکت روش مشارکت با دولت را بررسی نموده و با توجه به ضرورت احداث صنعت پتروشیمی در غرب کشور، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مجوز دولت، مشارکت در احداث پروژه آمونیاك و اوره را پذیرفت.

استقبال مردم کرمانشاه از طرح مذکور با توجه به سطح درآمد پایین در این شهر و خرید سهام از سوي آنان حاکی از علاقمندي آن ها به توسعه صنعت در شهر کرمانشاه و قدردانی از تلاش و زحمات کسانی بود که سال ها جهت احداث پتروشیمی در این شهر تلاش نمودند.

فعالیت هاي اجرایی پروژه با توجه به تأمین منابع مالی پس از پذیره نویسی آغاز گردید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت اجرایی پروژه را تا مرحله راه اندازي و بهره برداري به عهده گرفت و جهت داشتن حضوري فعال در این شرکت، 38.5%  از سهام شرکت را خریداري نمود.


محصولات


مشخصات جغرافیایی

مجتمع صنايع پتروشيمي كرمانشاه در زميني به مساحت 295 هكتار، در استان كرمانشاه در غرب ايران، احداث گرديده است. بخش صنعتي مجتمع 62 هكتار را به خود اختصاص داده است و 114 هكتار از اين اراضي جهت احداث فضاي سبز منظور شده است.


ویژگی های مهم و دستاوردها

 • توسعه صنعت پتروشیمی در غرب کشور.
 • کاهش نرخ بیکاري در سطح منطقه به طوري که در دوران نصب و راه اندازي مجتمع آمونیاك و اوره کرمانشاه، بیش از 3100 نفر به طور مستقیم در پروژه مشغول به کار بودند و در دوران بهره برداري بیش از 1300 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می باشند که حدود 500 نفر به عنوان کارکنان شرکت و بقیه از نیروهاي پیمانکاران تأمین شده اند. (بیش از 99 % از این پرسنل، نیروهاي بومی استان کرمانشاه می باشند).
 • تامین کود مورد نیاز کشور به طوري که با راه اندازي این مجتمع، کشور براي اولین بار از واردات کود اوره بی نیاز گردید و از خروج میزان قابل توجهی ارز جلوگیري به عمل آمد.
 • با راه اندازي این مجتمع، براي اولین بار کشور اقدام به صادرات کود نمود و در بازارهاي جهانی صادرات کود، وارد گردید.
 • رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال به صورت غیرمستقیم با ایجاد فرصت فعالیت شرکت ها در زمینه هاي مختلف و ارائه خدمات مختلف جهت تأمین نیازمندي هاي این صنعت در سطح استان.
 • ارتقاي سطح دانش تولید مواد پتروشیمی در غرب کشور و استفاده از تکنولوژي هاي بسیار پیشرفته در عملیات بهره برداري از واحدهاي مجتمع.
 • نماد مشارکت مردم و دولت در احداث پروژه هاي بزرگ پتروشیمی. ...

مواد اولیه و نمودار تولید

مواد اولیه جهت تولید محصول میانی و نهایی به شرح ذیل می باشد:

 • گاز طبیعی مصرفی به میزان تقریباً 62000 نرمال متر مکعب در ساعت
 • آب خام 540 متر مکعب در ساعت بطور متوسط و در وضعیت ماکزیمم750 متر مکعب در ساعت از طریق حفر چاه های فلمن در جوار رودخانه گاماسیاب
 • بخار به میزان 60 تن در ساعت از طریق تأسیسات جانبی اختصاصی مجتمع  و 259 تن در ساعت بخار مصرفی در واحد اوره و آمونیاک از طریق سیستم بخار ساز واحد آمونیاک
 • برق 5/15 مگاوات از طریق نیروگاه اختصاصی تولید برق مجتمع