لیست محصولات قابل ارائه

 

ردیف

نام محصول

میزان تولید روزانه(تن)

1

آمونیاک مایع

70
2 اوره گرانول

2000