چاپ        ارسال به دوست

اعلاميه پذيره نويسي شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

اعلاميه پذيره نويسي سهام

شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه(سهامي عام)

ثبت شده به شماره 4446 وشناسه ملي 10660049146

   

 به اطلاع مي رساند به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 1394/04/15 و مجوز شماره 121/316183 مورخ  1394/03/19 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد سرمايه شركت از مبلغ 1،764،600 ميليون ريال به مبلغ 3،529،200 ميليون ريال، افزايش يابد.در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حق تقدم خريد سهام ،تعداد 1،673،908،107 سهم از سهام جديد توسط سهامداران شركت پذيره نويسي گرديده است . با عنايت به انقضاي مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور تحقق افزايش سرمايه، تعداد 90،691،893 سهم 1/000 ريالي استفاده نشده سهامداران براي پذيره نويسي عمومي با عنايت به مجوز شماره 139430416519005213 مورخ 1394/10/16 اداره ثبت شركت ها به شرح زير عرضه مي گردد:

 

1)موضوع فعاليت شركت :                                                                 

       الف) توليد انواع محصولات پتروشيمي از طريق احداث، راه اندازي وبهره برداري مجتمع هاي پتروشيمي وكارخانه هاي صنعتي.

ب)  مبادرت به صادرات انواع محصولات پتروشيمي بارعايت ضوابط ومقررات دولت جمهوري اسلامي ايران.

ج) انجام هرگونه فعاليت تجاري،بازرگاني،و...داخلي و خارجي در خصوص صنعت پتروشيمي.

د) اقدام به مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي.

ه) سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركتها از طريق تعهد سهام شركتهاي جديد و يا خريد و تعهد سهام شركتهاي موجود.

و) تاسيس هر نوع شركت ،خريدو فروش سهام شركتها و موسسات.

ز) شركت در مناقصات،مزايدات،نمايشگاههاي داخلي و خارجي،دولتي و غير دولتي.

ح) عقد قرارداد با كليه وزارتخانه ها،سازمانها،شركتهاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي.

ط) اخذ وام،تسهيلات و اعتبار از كليه بانكهاي داخلي و خارجي و موسسات مالي و اعتباري.

ك) ارائه هر گونه خدمات،مشاوره اعم از فني و مهندسي مرتبط با صنعت پتروشيمي.

ل) اخذ نمايندگي،ايجاد شعبه و اعطاء نمايندگي در داخل و خارج كشور.

2) مركز اصلي ونشاني شعب شركت وكدپستي :  آدرس كارخانه-كرمانشاه-كيلومتر4 جاده هرسين-پل چهر-كيلومتر3 كمربندي شهيد شفيعي كدپستي:6715664551 دفتر تهران:خيابان ملاصدرا ابتداي شيخ بهايي شمالي-خيابان سلمان-پلاك14 كدپستي :19917113441 تلفن:16-88213411 شركت فاقد شعبه مي باشد.

3) سرمايه فعلي شركت : 1،764،600،000،000ريال .

4)  موضوع افزايش سرمايه : اجراي طرح توسعه فاز 2 اوره و آمونياك.

4)  محل افزايش سرمايه : .آورده نقدي و مطالبات حال شده.

6)  مبلغ افزايش سرمايه : 1،764،600،000،000ريال.

7)مبلغ سرمايه پس از افزايش :  3،529،200،000،000ريال.

8)  مدت شركت : نامحدود.

9)نوع سهام : عادي با نام وشركت فاقد سهام ممتاز است.

10)  ارزش اسمي هر سهم : 1/000 ريال.

11)  مبلغ مشاركت شده توسط سهامداران شركت : 1،673،908،107،000ريال.

12) تعدادسهام قابل عرضه به عموم : 90،691،893سهم.

13)  مشخصات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت :       

 

اشخاص حقيقي يا حقوقي

شماره ثبت اشخاص حقوقي

شناسه ملي اشخاص حقوقي

نماينده

نام پدر

شماره شناسنامه

كد ملي

سمت به طور كامل

گروه گسترش نفت وگازپارسيان

302496

10103389006

فريبرز كريمايي

احمد

159

2669229719

رئيس هيات مديره-غيرموظف

سرمايه گذاري هامون سپاهان

248095

10102886958

لطف اله عبدالهي نيا

شكراله

23150

1970233818

عضوهيات مديره-غيرموظف

گروه  پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

396888

10320466112

كيانوش شمس اميري

عباس

4

2142905821

نائب رئيس-غيرموظف

مدبران اقتصاد

385960

10320354635

محسن حبيب

حبيب اله

5908

3800059339

عضوهيات مديره-غيرموظف

خدمات مديريت هامون سپاهان

424199

10320763050

محمدرضا مدرس خياباني

فريدون

5000

0056304560

عضوهيات مديره-غيرموظف

احمدرضا اشتري

-

 


 


مهدي

40018

1280825758

مديرعامل-موظف

 

شركت فاقد عضو علي البدل هيأت مديره مي باشد .

14)شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي : دركليه مجامع عمومي صاحبان سهام شخصا"(ياوكيل يا قائم مقام قانوني آن ها) صرف نظر از تعداد سهام خود مي توانند حضور به هم رسانند و براي هر يك سهم فقط يك راي خواهند داشت.

15) مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود، تشكيل اندوخته وتقسيم دارايي بعد از تصفيه : سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان هاي سال هاي مالي قبل و اندوخته قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود تقسيم نشده سال هاي قبل ،تقسيم سود اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و درصورت وجود منافع، تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .

از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است.هرگاه شركت منحل گردد تصفيه امور آن با منفعت از مقررات مربوطه در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

16) تعداد و امتيازات سهام ممتاز شركت : شركت فاقد سهام ممتاز است.

17) مبلغ وتعداد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم :شركت فاقد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم است.

18) مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشاركت : شركت فاقد هرگونه مبلغ باز پرداخت نشده ي اوراق است.

19) مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است : مطابق با صورت هاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به 1394/06/31 مجموع بدهي هاي كوتاه مدت و بلند مدت شركت به ترتيب برابر با 5،676،751و813،731 ميليون ريال مي باشد. همچنين براساس ياداشت هاي 1-2-29و2-2-29 همراه صورت هاي مالي حسابرسي شده مزبور بدهي هاي احتمالي به همراه مبلغ تضمين هاي اعطايي درخصوص بدهي هاي اشخاص ثالث برابر با 2،763،897 ميليون ريال مي باشد.

20) مدت پذيره نويسي :پذيره نويسي از اول وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1394/10/27 آغاز وتا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1394/11/26 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت .

     تذكر: چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيره نويسي تكميل و وجوه مربوطه تاًمين گردد، عمليات  

     پذيره نويسي متوقف خواهد شد .

21) حداقل و حداكثر سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد تعهد شود : حداقل يك سهم و حداكثر 90،691،893 سهم

22) مشخصات متعهد پذيره نويسي وميزان تعهدات آن:

نام متعهد

شخصيت حقوقي

ميزان تعهدات

موضوع فعاليت

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

سهامي عام

خريد كليه سهام باقيمانده ظرف مدت 5 روز پاياني عرضه عمومي

سرمايه گذاري در كليه امور بازار سرمايه

23) روزنامه كثير الانتشار: روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها وآگهي هاي ناشر در آن منتشر مي شود روزنامه دنياي اقتصاد و محلي باختر مي باشد.همچنين اعلاميه مذكور در روزنامه هاي اطلاعات و همشهري (براساس مفاد ماده 177 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت) نيز منتشر مي گردد.

24) چگونگي پذيره نويسي: با توجه به ثبت شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذيره نويسي سهام اين شركت تماماً از طريق شبكه كارگزاري انجام خواهد شد. متقاضيان پذيره نويسي مي توانند درمهلت تعيين شده براي پذيره نويسي با مراجعه به شركت هاي كارگزاري عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضاي سفارش خريد اقدام نمايند. ضمناً خريداران حق تقدم فوق، مي بايست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هرسهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذيره نويسي كه سهامي به ايشان تخصيص داده نشود، حداكثر ظرف مدت 3 روز كاري از تاريخ صدور مجوز استفاده از موجودي حساب بانكي به آنان مسترد خواهد شد.

25) مشخصات حساب بانكي ناشر: مبالغ دريافتي توسط كارگزار ناظر بايد به حساب زير واريز گردد:

حساب شمارهً 1800465555 به نام شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه سهامي عام،نزد بانك تجارت شعبهً بازار-كرمانشاه كد18000

26) كليه اطلاعات و مدارك مربوط به شركت شامل:اساسنامه،طرح اعلاميه پذيره نويسي وآخرين صورت هاي مالي به اداره ثبت شركت هاي كرمانشاه تسليم شده است. همچنين گزارش توجيهي هيأت مديره درخصوص افزايش سرمايه،گزارش بازرس قانوني و بيانيه ثبت سهام در دست انتشار درسايت اينترنتي شركت به آدرس www.kpic.ir و سايت رسمي ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  دردسترس علاقه مندان مي باشد.

27) مشخصات سهامداران بالاي 10 درصد

 

 

نام سهامدار

 

نوع شخصيت حقوقي

 

تعداد سهام

 

درصدمالكيت

گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

 

سهامي عام

سهامي عام

 

745،066،374

364،766،479

 

42/22

20/67

 

28) نحوه عمل درصورت عدم تكميل پذيره نويسي سهام شركت: درصورت عدم فروش حق تقدم هاي استفاده نشده ، شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان ظرف مدت پنج روز پاياني عرضه ي عمومي ، متعهد به خريد حق تقدم هاي مذكور خواهد بود

نكات مهم :

·     مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات اعلاميه پذيره نويسي بر عهده ناشر است.

·     ناشر، شركت تاًمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان ومشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور،تقصير، تخلف ويا به دليل ارائه اطلاعات ناقص وخلاف واقع درعرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.

·    ثبت اوراق بهادارنزد سازمان بورس واوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تاييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي درمورد شركت ها يا طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد.

·        پذيره نويسان مي توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد يادشده دراين اعلاميه مراتب را كتباً به سازمان بورس واوراق بهادار به آدرس زير ارسال نمايند.

تهران- ابتداي خيابان ملاصدرا- شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي                                                                                                                                                                                                                        

 

هيأت مديره شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه(سهامي عام)

 ***

 

 

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1394/10/27 لغایت تاریخ 1394/10/26 و شماره حساب های زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است:

  شماره حساب         بانک            شعبه

1800465555         تجارت           بازار
١٤:٥٥ - شنبه ٢٦ دی ١٣٩٤    /    شماره : ٣٢٣    /    تعداد نمایش : ٦٠٨٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: