عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره ٩٩/٠٤
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :باختر
  تاريخ انتشار :1399/03/12
  آخرين مهلت :1399/03/20
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد محصولات باغ میوه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شركت درمزايده و بازدید از باغ، حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 1399/03/17 پس از هماهنگی با اداره فضای سبز شركت صنایع پتروشيمي کرمانشاه به شماره تماس 08331272186 و به آدرس کرمانشاه ، کیلومتر 4 جاده هرسین ، کیلومتر 3 جاده کمربندی شهید شفیعی مراجعه نمایند.آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت 1399/03/20 می باشد . شرایط مزایده: 1- دستگاه مزايده گذار در قبول يا رد پيشنهادهاي واصله مختار است. 2- قیمت پایه چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال می باشد. 3- جهت شرکت در مزایده لازم است شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 200,000,000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 1439071500 بانک ملت بنام پتروشیمی کرمانشاه واریز نمایند. 4- کل سطح باغ جهت مزایده حدوداً 60 هکتار می باشد. 5- تعداد درختان در محوطه مورد نظر 9600 اصله می باشد و شامل درخت گردو، بادام، انواع هلو ، زردآلو ، سیب و انواع انگور می باشد. 6- تعداد درختان به طور تقریبی شامل: درخت گردو1900 اصله، درخت بادام4500 اصله، انواع هلو 1000 اصله، زردآلو500 اصله، سیب1700 اصله و نیم هکتار انواع انگور می باشد . 7- میزان تقریبی محصول به تفکیک شامل: گردو با پوست سبز 5000 کیلو گرم، بادام 12000، انواع هلو 15000 کیلوگرم، زرد آلو3000کیلوگرم، سیب 15000 کیلوگرم و انواع انگور 3000کیلوگرم. 8- کلیه عملیات حمل و نقل، چیدن میوه و بارگیری به عهده برنده مزایده می باشد. 9- تهیه و تجهیز کلیه وسایل جهت چیدمان میوه ها و تهیه سبد میوه بر عهده برنده مزایده می باشد. 10- مسئولیت کلیه حوادث جانی و مالی متصوره برای کارگران و پرداخت حقوق و دستمزد ایشان بر عهده برنده مزایده می باشد و همچنین برنده مزایده مکلف به بیمه نمودن کارگران می باشد . 11- تهیه غذای کارگران برعهده برنده مزایده می باشد. 12- استفاده از کارگران خانم در این مزایده ممنوع می باشد. 13- در صورت عدم انجام موضوع مزایده ظرف مهلت مقرر، تضامین برنده ضبط خواهد شد. روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

<< بازگشت به ليست مناقصات