مواد اولیه و نمودار تولید

 مواد اولیه

مواد اولیه جهت تولید محصول میانی و نهایی به شرح ذیل می باشد :

  • گاز طبیعی مصرفی به میزان تقریباً 62000 نرمال متر مکعب در ساعت

 

  • آب خام 540 متر مکعب در ساعت بطورمتوسط و در وضعیت ماکزیمم750 متر مکعب  در ساعت از طریق حفر چاه های فلمن در جوار رودخانه گاماسیاب

  • بخار به میزان 60 تن در ساعت از طریق تأسیسات جانبی اختصاصی مجتمع  و 259 تن در ساعت بخار مصرفی در واحد اوره و آمونیاک از طریق سیستم بخار ساز واحد آمونیاک

  • برق 5/15 مگاوات از طریق نیروگاه اختصاصی تولید برق مجتمع

 

نمودار فرآیند تولید محصولات